Éra nehmotného businessu

Dost možná by bylo možné uvést v názvu upřesnění, že se jedná o podnikání v éře nehmotného světa. Protože v takovém čím dál tím více fungujeme a sféra podnikání není pro danou problematiku výjimkou.
 
V mnohých sférách businessu jsou dnes jedinými hmotnými artefakty, s nimiž jedinec či dokonce celé fungující společnosti nakládají, povětšinou pouze notebook, tablet, či chytrý mobilní telefon. Bez všeho ostatního se mnozí podnikatelé či zaměstnanci v oblasti obchodu dokáži již celkem dobře obejít.
 macbook v mlze
Poměrně paradoxním jevem je pak to, že pomocí výše popsaného „ničeho“ dokáží podnikaví jedinci nastartovat procesy, na jejichž konci stojí spokojený zákazník, kterému jsou buď dodávány určité služby (taktéž často nehmotného, neviditelného charakteru), ale někdy dokonce též produkty, jež jsou zcela jasně fyzicky vymezeny – lze na ně pohledět, sáhnout si na ně a využívat je k nejrůznějším účelům
a činnostem.
 
Jako ti dávní alchymisté tak současní obchodníci doslova „kouzlí“ s nehmotnem a přetváří jej v soci hmatatelného a uplatnitelného v běžném životě (asi jako ten případ, kdy se učenci na dvoře panovníků snažili zhmotnit tmu či provést jiné, pro ostatní nemyslitelné, kousky).
 starý fotoaparát
Jako konkrétní příklady lze podobného čarování lze uvést kupříkladu následující oblasti businessu:
·         Obchodníci se zlatem či jinými kovy nemusejí za celý svůj život přijít do kontaktu s jediným gramem těchto nerostů, a přesto se mohou zasluhovat na tom, že se běžným zákazníkům dostanou do rukou šperky na zakázku, s nimiž pak tito zpečeťují tak významné životní události, jakými jsou svatby, narození dítěte do rodiny i jiné.
zlaté cihličky
·         Prodejci angažující se na trzích se softwarem taktéž velice často nestojí za jeho vývojem či konkrétním zpracováním, a navíc díky internetovému prodeji se takto zhotovené „produkty“ dostávají ke svým spotřebitelům bez potřeby jakéhokoli hmatatelného média – z webu si je klient jednoduše nainstaluje přímo do svého výpočetního zařízení.
·         Producenty (jež lze považovat za businessmany v oblasti filmového průmyslu) sice financují činnosti, které se bez hmotného vybavení neobejdou – je zapotřebí kamer, kostýmů a dalšího vybavení k tomu, aby filmový snímek mohl vzniknout – ovšem jejich angažmá v celém projektu spočívá nejčastěji v komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami, k níž (kromě již zmiňovaných výpočetních technologií) využívají navíc snad jen možná tužku a papír.