Finanční řízení podniku

Finanční řízení se zabývá řízením finančních zdrojů a řízením nákladů, výnosů a zisků. Dělí se na:
a)       finanční analýza –pohled do minulosti, podkladem jsou finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o chashflow)
b)      finanční plánování –pohled do budoucnosti, navazuje na finanční analýzu, výsledkem je sestavení finančního plánu
noviny o daních.jpg

Finanční rozhodování

Výnosná investice bývá riskantní, bezpeční investice bývá málo výnosná – investoři často hledají optimální investici, k čemuž využívají služeb odborných poradců.
(investice= účelově vynaložené prostředky na dobu delší než jeden rok)

Pravidla pro financování investic

–          určují zdroje krytí majetku, vycházejí z časového souladu mezi aktivy a pasivy
–          finančním zdrojem dlouhodobého majetku je vlastní kapitál a cizí kapitál dlouhodobý
–          finančním zdrojem oběžného majetku je kapitál krátkodobý
účetnictví a daně.jpg

Cash- flow

Sleduje se ve výkazu o cash-flow, je to přehled příjmů a výdajů za určité časové období, sestavuje se za rok, měsíc, týden nebo den.

Důvody pro vedení výkazu

–          rozdíl mezi pohybem hmotného prostředku a jeho peněžním vyjádřením (auto na leasing)
–          časový nesoulad hospodářských operací, které vyvolávají náklady a jejich finančním vyjádřením
–          použití různých účetních metod, např. při oceňování (kalkulační metoda cenového porovnání s ohledem na konkurenci), metody u odpisování (rovnoměrně, zrychleně)

FINANČNÍ ANALÝZA

= první část finančního řízení, rozbor finančních výkazů (= výpočty ukazatelů)

ROZVAHA

Má podobu bilance, platí zde rovnovážný stav, je to přehled aktiv a pasiv:
§  aktiva – majetkové položky (stálá – dl. majetek, a oběžná – oběžný majetek)
§  pasiva – finanční zdroje (vlastní a cizí)
Rozbor rozvahy slouží k posouzení platební schopnosti podniku, má význam pro účetní závěrku, daňové a statistické účely.
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Přehled nákladů, výnosů a HV, v rozdělení na provozní, finanční a mimořádné. Rozbor výsledovky slouží k posouzení úrovně hospodaření podniku. Má význam pro účetní závěrku, daňové a statistické účely.

ZÁVĚR FINANČNÍ ANALÝZY

Výsledky vypočtených ukazatelů se pro větší přehlednost sestavují do tabulek, vývoj se znázorňuje graficky a doplňuje se komentářem nebo návrhem opatření.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Druhá část finančního řízení, navazuje na finanční analýzu (kromě začínajících podniků), výsledkem je sestavení finančního plánu, zabývá se možnostmi financování a zhodnocení kapitálu v budoucnosti.
ZAHRNUJE: finanční cíle podniku, opatření potřebná k jejich dosažení a kontrolu plnění finančního plánu.